Asistenţă Tehnică pentru managementul proiectului, achiziţii şi echipamente UIP şi publicitate pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Ilfov, în perioada 2014-2020”

BENEFICIAR   

S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.

DATA  SEMNARII CONTRACTULUI DE SERVICII

29 Martie 2023

DATA  INCEPERII

6 Aprilie 2022

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

55 luni

STADIU PROIECT

In curs de implementare

SURSA FINANTARE

Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

VALOAREA TOTALA A CONTRACTULUI DE FINANTARE

este de 2.002.035.505,28 lei; AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 1.547.120.879,48 lei, echivalentă cu 92,12% din valoarea totală eligibilă aprobată.

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Tadeco Consulting asigură suport calificat şi eficient pentru Beneficiarului Apă-Canal Ilfov S.A în implementarea tuturor obiectivelor şi activităţilor atât în ceea ce priveşte asigurarea unui management eficient pentru implementarea cu succes a Proiectului cât şi în vederea atingerii obiectivului global și a obiectivelor specifice POIM, asumate de Operatorul Regional prin semnarea Contractului de Finanțare. 

Echipa de proiect este formată din experţi cu o vastă experienţă şi know-how şi îndeplinesc toate criteriile pentru desfăşurarea la standarde înalte de calitate a tuturor obiectivelor din proiect.

Echipa noastră de experţi oferă sprijin beneficiarului Apa-Canal Ilfov SA în implementarea activităţilor din contract pentru îndeplinirea următoarelor obiective:

  • realizarea nivelelor indicatorilor de performanță garantați prin Contractul de delegare;

  • implementarea eficientă a contractelor de lucrări, prin gestionarea calității apelor reziduale descărcate în rețeaua publică de canalizare conform limitelor impuse de prevederile legislației în vigoare și  ținând cont de impactul potențial asupra procesului de epurare a apelor uzate colectate;

  • implementarea strategiei de management al nămolului rezultat din procesul tehnologic al stațiilor de tratare a apei potabile și al stațiilor de epurare;

  • asigurarea publicității și promovarea adecvată a măsurii și informarea corectă a populației cu privire la lucrările de construcție și obiectivele propuse în Proiect, în conformitate cu prevederile „Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România” și cerințele Contractului de Finanțare;

  • sprijin în gestionarea atât a programului de investiții curent, cât și a programului de investiții pe termen mediu și lung;

  • participare în cadrul întâlnirilor lunare de progres cu Consultantul de Supervizare și  Antreprenorii, în vederea stabilirii progresului Proiectului aprobat prin Decizia de finanțare;

  • sprijin în implementarea unui sistem GIS performant la nivelul întregii arii de operare;

  • optimizarea și modelarea hidraulică a rețelelor de apă/canal în aria de operare;

  • actualizarea programului de investiții în sectorul de apă – apă uzată, prin revizuirea Master Plan-ului privind alimentarea cu apă și  evacuarea apelor uzate în Județul Ilfov cu planul de investiții pentru următoarea fază de investiții.