Candidatul ideal

Postul presupune activităţi de supervizare lucrari în domeniul infrastructurii de mediu.

Condiţii pentru aplicare: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia în domeniile constructii hidrotehnice / civile / instalatii / ingineria mediului;

Cerinţe:

 • Experienta profesionala generala minim 5 ani;
 • Experienţă profesională specifică în activităţi de construcţii şi/sau supervizare lucrări de construcţii şi/sau management de proiect/contract şi/sau proiectare, din domeniul alimentari cu apă/tratarea apei potabile/ canalizări/ epurarea apelor uzate;
 • Participarea în calitate de Inginer Rezident, sau al unor poziții echivalente sau superioare ca responsabilități, la supervizarea a minim 1 (unui) contract de lucrări la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare de supervizare/ supraveghere/ urmărire pentru contracte de lucrări (de execuție și/ sau proiectare și execuție) aferente unui obiectiv de investiții din domeniul infrastructurii mediu.
 • Disponibilitate la deplasări atunci când situația o impune în vederea culegerii de date din teren, participări la faze determinante, predări de amplasament, ședințe de avizare etc.
 • Permis de conducere, categoria B – avantaj;

Descrierea jobului

Responsabilităţi:

 • Administrarea și derularea activitățilore specifice descrise de clauzele contractelor de  lucrări în limitele delegării de autoritate emise de Supervizor;
 • Urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora și admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ;
 • Asigurarea aplicarii procedurilor din Manualul de proceduri de supervizare la nivelul echipelor de supervizare subordonate lui;
 • Asigurarea managementului serviciilor de supervizare din cadrul echipelor de supervizare subordonate lui;
 • Participarea și conducerea întâlnirilor săptămânale și lunare cu Antreprenorii, și  organizarea oricaror altor întâlniri de management dacă vor fi necesare;
 • Elaborarea de rapoarte privind progresul lucrărilor și contribuirea la realizarea rapoartelor solicitate prin Contractul de servicii;
 • Verificarea Situațiilor de Lucrări și documentelor suport transmise de Antreprenori, în conformitate cu prevederile contractelor respective;
 • Indeplinirea, împreună cu echipa de supervizare subordonată, a sarcinilor care se referă la măsurarea lucrărilor și certificarea la plată către Antreprenor;
 • Întocmirea Certificatelor intermediare și finale de plată pentru contractele din scopul său;
 • Analizarea și înștiințarea Antreprenorul despre eventuale neconformități și stabilirea măsurărilor pentru remedierea lor;
 • Analizarea Programelor de Execuție pentru contractele supervizate și transmiterea acestora AC spre aprobare/ respingere;
 • Analizarea, propunere spre revizuire, daca este cazul, si aprobarea proiectelor tehnice de executie realízate de catre Antreprenori pentru componentele de lucrari care intra in responsabilitatea acestora (cum ar fi, dar fara a se limita la,: proiectele de sprijiniri, protejare / deviere utilitati, subtraversari, proiecte de racordare la energía eléctrica, POE, etc.);
 • Elaborarea raportului de specialitate privind analiza a proiectelor tehnice de executie si inaintarea acestora catre AC cu recomandarea de aprobare/respingere; 
 • Monitorizarea și raportarea progresul efectiv al contractelor supervizate, în cadrul rapoartelor săptămânale, lunare sau atunci când se solicită de Beneficiar;
 • Emiterea de instrucțiuni către Antreprenori pentru prezentarea de propuneri vizand accelerarea ritmului de execuție a lucrărilor în situațiile când acesta este prea lent sau sub nivelul planificat/ solicitat contractual;
 • Verificarea Procedurilor/ Metodelor de execuție ale Antreprenorului și monitorizarea respectarii acestora în timpul execuției;
 • Participarea la verificarea și testarea lucrărilor împreună cu echipa de supervizare din subordine;
 • Primirea de la Antreprenor informări privind terminarea lucrărilor și verificarea și confirmarea dacă Lucrările respectă prevederile contractuale pentru a fi recepționate;
 • Verificarea documentațiilor post-execuție și celor aparținând Cărții Construcției intocmite de Antreprenori, confirmând aprobarea sau respingerea lor, și completarea cu alte documente necesare recepției lucrărilor întocmite de Supervizor sau Beneficiar;
 • Participarea la recepțiile la terminarea lucrărilor și finale;
 • Organizarea inspectării lucrărilor în timpul Perioadei de Notificare a Defecțiunilor și notificarea Antreprenorilor în cazul apariției unor defecțiuni;
 • Alte responsabilități și atribuții în conformitate cu Manualul Procedurilor de Supervizare al Supervizorului.

Aplica acum!