Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului, Proiectare şi Supervizarea Lucrărilor – „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău

BENEFICIAR   

Compania Regională de Apă Bacău S.A.

DATA ÎNCEPERII  

Octombrie 2011

STADIU PROIECT

Finalizat în Octombrie 2020

SURSA DE FINTANȚARE

Finanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Axei 1 a POS Mediu (2007 – 2013)

VALOAREA INVESTIȚIILOR

117.953.236 euro

OBIECTIVUL GENERAL AL CONTRACTULUI   

Îmbunătăţirea accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane incluse în proiect la tarife accesibile pentru populaţia din județul Bacău, contribuind astfel la atingerea obiectivului global al POS Mediu şi anume, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, în conformitate cu prevederile acquis-ului comunitar din domeniul protecției mediului. 

Investiţiile prioritare care au făcut obiectul contractului au constat în reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare în sistemele zonale de alimentare cu apă, respectiv în aglomerările Bacău, Moineşti, Buhuşi, Dărmăneşti şi Târgu Ocna. 

În urma implementării proiectului au fost obţinute următoarele rezultate:

 • Creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la un procent de 90% din aglomerările urbane incluse în proiect;

 • Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă şi atenuarea riscurilor pentru sănătatea umană determinate de descărcările de ape uzate neepurate sau epurate insuficient şi asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile;

 • Economisirea costurilor operaţionale asociate exploatării sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare;

 • Evacuarea, tratarea şi îmbunatăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor în conformitate cu directivele europene privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate în agricultură;

 • Folosirea raţională a resurselor de apă;

 • Creşterea fiabilităţii şi durabilităţii sistemului de alimentare cu apă;

 • Reducerea consumului de apă potabilă utilizată în scopuri industriale;

 • Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile;

 • Reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare menajeră;

 • Reabilitarea staţiilor vechi de epurare;

 • Realizarea de staţii de epurare noi cu treaptă mecano-biologică şi treaptă terţiară;

 • Realizarea etapizată a sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare în mediul rural.